Om GF ASAbout GF AS

GF Logistikk skal levere skreddersydde logistikkløsninger til våre kunder.
I vår verden er det vi som skal finne en løsning som passer ditt behov, ikke du som skal tilpasse deg vårt system.
Mer enn 80 uniformerte GF biler er daglig på veien for å møte våre kunders logistikkbehov.

Fra Kristiansand i Sør til Tromsø i nord, er mer enn 100 mennesker hver dag i sving med håndtering av forsendelser og rapportering til våre kunder. Alle med ett mål for øyet; å gi våre kunder en helt unik logistikkløsning, 24 timer i døgnet.

For å sikre at alle ledd i organisasjonen forstår hva som er viktig for deg, sørger vi for skriftlige arbeidsrutiner og kontinuerlig opplæring. Vårt mål er at alle våre medarbeidere skal kjenne til hva som skjer før, og hva som skal skje etterpå.

Men et transportoppdrag er ikke over, før vi er klare for neste. Det er derfor vi automatisk gir våre kunder en beskjed om at deres varer har kommet vel frem. På fast basis en analyse av våre kunders varestrøm, og på daglig basis en måling og analysering av våre nøkkelelementer. Hele tiden på jakt etter forbedringer.

Det er derfor vi stolt sier:

Alltid i bevegelse. Alltid en løsning.

GF Logistics will deliver tailored logistics solutions to our customers.
In our world, we are the ones who will find a solution that suits your needs, not the customer who adapt to our system.
More than 100 uniformed GF cars are daily on the road to meet our customers’ logistics needs.

From Kristiansand in the South to Tromsø in the north, more than 100 people are working with handling shipments and reporting to our customers. All with one goal to the eye; to provide our customers with a unique logistics solution, 24 hours a day.

To ensure that all aspects of the organization understand what is important to you, we provide written work routines and continuous training. Our goal is for all our employees to know what happens before and what will happen afterwards.

But a transport mission is not over, until we are ready for the next one. That’s why we automatically let our customers know that their goods have delivered. On a fixed basis an analysis of our customers’ commodity flow, and on a daily basis a measurement and analysis of our key elements. All the time looking for improvements.

That’s why we proudly say:

Always in motion. Always a solution.


Våre tjenesterOur services

oppup