TEKNISK KURER og RESERVEDELSLOGISTIKK
Når det virkelig haster og er viktig med profesjonalitet
TECHNICAL COURIER AND SPAREPARTS LOGISTICS
When it is really urgent and important with professionalism


Våre rutinerte sjåfører kan mer enn å kjøre bil. Ønsker du å gi kunden din god service og samtidig redusere egne kostnader. Da kan våre medarbeidere ved levering også ta hånd om montering, installasjon og opplæring. Og i løpet av en helt vanlig måned, utfører vi i dag mer enn 300 slike kundebesøk. Sjåførene har naturligvis fått nødvendig opplæring på forhånd, og forhånd, og fungerer som din seriøse og profesjonelle representant ute hos kunden.

Lever du av å gi support til andre, vet du hvor viktig rask transport er for å bevare tilliten i markedet. Vi har også løsninger der det virkelig haster for noen ganger har man ikke råd til å vente. Stans i driften kan få alvorlige konsekvenser for kundene dine. Dette løser vi med dedikerte personer med teknisk bakgrunn og kjennskap til dine maskiner / tjenester slik at det blir løst raskt og smidig.

I GF Logistikk har vi som mål å være best på tidskritisk transport. Vi tilbyr lagertjenester i flere av de største regionene i Norge, strategisk plassert for å vinne tid.
Med vår døgnbemannede vaktordning er vi alltid tilgjengelig for deg – slik at du kan få jobben gjort når det virkelig haster.

Tjenester GF Logistikk kan tilby:

 • Reservedelslager
 • Døgnbemannet vaktordning
 • Egne biler med særskilt opplæring og kompetanse
 • Leveranser med to mann på bil
 • Returlogistikk av gammelt utstyr
 • Returordning for grønn logistikk

Ta kontakt med oss dersom du ønsker pris på våre tjenester rundt teknisk kurer og reservedelslogistikk.


Our skilled drivers can do more than drive a truck. If you want to provide your customer with good service while reducing your own cost, our drivers can take care of assembly, installation and training on sight. During a normal month, we make more than 300 customer visits of this kind. The drivers have naturally received the necessary training in advance, and act as your serious and professional representative at the customers location.

If you live off providing support to others, you know how important fast transportation is to preserve trust in the market. When you cannot afford to wait we provide the solution. Shut-down operations can have serious consequences for your customers. We solve this with dedicated persons with technical background and knowledge of your machines/services so that it is resolved quickly and smoothly.

In GF Logistics, we aim to be the best at time-critical transport. We offer warehouse services in several of the largest regions of Norway, strategically located to win time. With our 24-hour watch scheme, we’re always available to you – to get the job done when it’s really urgent.

 • Spare parts logistics
 • 24-hour staffing
 • Dedicated cars with special training and expertise
 • Deliveries with two men on car
 • Return logistics of old equipment
 • Return scheme for green logistics

Please contact us if you would like mor information around technical courier and spare parts logistics.

oppup