Teknisk kurerTechnical courier

Når det virkelig haster og er viktig med profesjonalitetWhen it is really urgent and important with professionalism


Våre rutinerte sjåfører kan mer enn å kjøre bil. Ved levering kan vi også ta hånd om montering, installasjon og opplæring av enhetene som blir levert. Dedikerte personer med teknisk bakgrunn og kjennskap til dine maskiner / tjenester løser dette raskt og smidig.

I GF Logistikk har vi som mål å være best på tidskritisk transport. Vi tilbyr lagertjenester i flere av de største regionene i Norge, strategisk plassert for å vinne tid.
Med vår døgnbemannede vaktordning er vi alltid tilgjengelig for deg – slik at du kan få jobben gjort når det virkelig haster.

Tjenester GF Logistikk kan tilby:

 • Reservedelslager
 • Døgnbemannet vaktordning
 • Egne biler med særskilt opplæring og kompetanse
 • Leveranser med to mann på bil
 • Returlogistikk av gammelt utstyr
 • Returordning for grønn logistikk

Ta kontakt med oss dersom du ønsker pris på våre tjenester rundt teknisk kurer og reservedelslogistikk.


Our skilled drivers can do more than drive a truck. If you want to provide your customer with good service while reducing your own cost, our drivers can take care of assembly, installation and training on sight. During a normal month, we make more than 300 customer visits of this kind. The drivers have naturally received the necessary training in advance, and act as your serious and professional representative at the customers location.

If you live off providing support to others, you know how important fast transportation is to preserve trust in the market. When you cannot afford to wait we provide the solution. Shut-down operations can have serious consequences for your customers. We solve this with dedicated persons with technical background and knowledge of your machines/services so that it is resolved quickly and smoothly.

In GF Logistics, we aim to be the best at time-critical transport. We offer warehouse services in several of the largest regions of Norway, strategically located to win time. With our 24-hour watch scheme, we’re always available to you – to get the job done when it’s really urgent.

 • Spare parts logistics
 • 24-hour staffing
 • Dedicated cars with special training and expertise
 • Deliveries with two men on car
 • Return logistics of old equipment
 • Return scheme for green logistics

Please contact us if you would like mor information around technical courier and spare parts logistics.


Våre tjenesterOur services

oppup