FLYGODS HÅNDTERINGAIRCARGO HANDLING – Import / Export


GF LOGISTIKK har et ønske om å være den beste og profesjonelle selvstendige partner for Flyselskaper og Fly speditører på Gardermoen. Vi gir våre kunder personlig service og oppfølgning som gjør at man skaper en kommunikasjon mellom kunde / leverandør som blir mer som et samarbeid. Vi har jobbet med flyfraktgods siden 1998 og «Håndterer i dag store mengder av flyfrakt går inn og ut av landet via Gardermoen for våre kunder».

Vi kan tilby våre kunder en fullservice tjeneste som innebærer opphenting, kontroll og innsjekk av gods, klargjøring av gods, dokumenthåndtering, innlevering til flyselskapet og vi kan også sørge for videre distribusjon og opphenting i hele Norge.

GF LOGISTIKK kan tilby følgende tjenester:

 • Cargo handling(import, Export og Distribusjon)
 • Dokument håndtering
 • Datahåndtering via egenutviklet datasystem.
 • Sikkerhetskontroll på terminal av både dokumenter og gods
 • Scanning av gods
 • Lagerhotell kort- og langtidslagring
 • Fortollingstjenester
 • ULD godkjent terminal/lager
 • Godkjent for håndtering av Farlig gods
 • Distribusjonsnettverk for flyfrakt

Ta kontakt med oss dersom du ønsker pris på våre tjenester rundt flygodshåndtering.


GF LOGISTIKK is a neutral independent partner for Airlines and airfreight forwarders at Gardermoen. We provide our customers with personalized service and follow-up that creates a communication between customer/supplier that works more like a collaboration. We have been working with air freight since 1998 and “Currently handles large amounts of air freight going in and out of the country via Gardermoen for our customers”.

We can offer our customers a full service that involves collection, control and check-in of goods, preparation of goods, document management, submission to the airline and we can also provide for further distribution and collection throughout Norway.

GF LOGISTICS can provide the following services:

 • Cargo handling(Import, Export and Distribution)
 • Document handling
 • Data management via proprietary computer system.
 • Safety checks on terminal of both documents and cargo
 • Cargoscan
 • Warehousing, short and long-term storage
 • Custom services
 • ULD approved terminal/warehouse
 • Approved for handling Dangerous Goods
 • Distribution network for airfreight

Please contact us if you would like an offer on airferight handling.

oppup