Farlig gods / Adr– Har du behov for ADR-transport? Dangerous goods / Adr – Do you need ADR transport?

Hva er egentlig farlig gods og hva bestemmer og regulerer dette?Farlig gods som skal transporteres bestemmes av en rekke internasjonale regler som Norge er pliktig til å følge på grunn av EØS-avtalen. Det gjelder også selv om transporten kun skjer innenfor Norges grenser. ADR-avtalen inneholder også egne regler som gjelder kun for Norge.Regelverket omfatter blant annet:

 • Sjåførens plikter
 • Krav til utstyr
 • Krav til opplæring og godkjenning av alle som skal transportere og håndtere godset som klassifiseres som farlig

Regelverket oppdateres jevnlig, så det er viktig å holde seg oppdatert til enhver tid om hvilke regler som gjelder.

Har din bedrift behov for ADR-transport? Vi i GF Logistikk har den nødvendige kompetansen og sertifiseringen for å håndtere farlig gods.

Ta kontakt med oss i dag.

Hva er farlig gods?
Hva som defineres som farlig gods er bestemt av ADR-regelverket og deles i ulike klasser. Det gjelder blant annet:

 • Eksplosiver
 • Gasser
 • Brennbar væske som spylervæske og whitespirit

Vi hos GF LOGISTIKK kan hjelpe deg med frakt av alt ADR gods unntatt eksplosiver.

Krav til bilene som skal transportere varene

Frakt av farlig gods stiller også strenge krav til kjøretøyet som brukes.
Bilene skal være merket både foran og bak med oransje skilt.
I tillegg skal man ha med seg følgende verneutstyr:

 • Brannslukningsapparat
 • Varselvest
 • Beskyttelseshansker
 • Øyebeskyttelse
 • Lommelykt
 • Stoppeklosser
 • Frittstående varselsignaler.

Hvilke krav stilles til en sjåfør som skal transportere ADR gods?

Alle som jobber med farlig gods må ha ADR-opplæring. Det gjelder blant annet personell som pakker, laster eller losser transporten også.

ADR-regelverket stiller også strenge krav til sjåføren som skal frakte godset. Han er nødt til å ha et eget ADR-kompetansebevis som man får ved å delta på et obligatorisk grunnkurs som avsluttes med en prøve. Kompetansebeviset er gyldig i fem år, og må etter det fornyes. Grunnkurset kan også bygges på med flere moduler.

De strenge kompetansekravene er for at sjåføren skal være godt opplyst om hvilke farer som er forbundet med å frakte denne type varer og gods og for å hindre farlige situasjoner. Skulle det skje et uhell, skal føreren vite hva han må gjøre for å begrense omfanget med hensyn til både sin egen sikkerhet, andre rundt og miljøet.

Det kreves også særskilt dokumentasjon når farlig gods skal transporteres. Vi har høy kompetanse på området og hjelper deg med det.

Farlig gods sender du trygt med oss

Hos GF Logistikk får du alltid trygg og presis transport av ditt gods. Vi har kompetansen som trengs, i tillegg til lang og god erfaring. Det gjør at du kan føle deg trygg på at alle hensyn og regler bli ivaretatt, samtidig som at frakten blir gjennomført på en trygg, men effektiv måte.

Vi tilpasser vår transport av farlig gods som all annen transport vi gjør, etter kundens behov. Vi har moderne utstyr og serviceinnstilte sjåfører og ansatte som strekker seg lang for å innfri dine ønsker.

Vi er en dyktig, imøtekommende og fleksibel gjeng ta gjerne kontakt for mer informasjon om hvordan vi håndterer ADR-transport eller hvordan vi kan hjelpe deg.

Ta kontakt med oss i dag.

What exactly is dangerous goods and what determines and regulates this?Dangerous goods to be transported are determined by a number of international rules that Norway are obliged to follow due to the EEA Agreement. This also applies even if transport only takes place within Norway’s borders. The ADR Agreement also contains its own rules that apply only to Norway.The regulations include:

 • Driver’s duties
 • Equipment requirements
 • Requirements for training and approval of all who will transport and handle the cargo classified as dangerous

The regulations are updated regularly, so it is important to stay up to date at all times about what rules apply.

Does your business need ADR transport? We at GF Logistics have the necessary expertise and certification to deal with dangerous goods.

Please contact us today.

What is dangerous goods?
What is defined as dangerous goods is determined by the ADR regulations and is divided into different classes. This applies, among other things:

 • Explosives
 • Gasser
 • Flammable liquid such as flushing fluid and white spirit

We at GF LOGISTICS can help you with the shipping everything of ADR goods excluding explosives.

Requirements for the cars to transport the goods

The shipping of dangerous goods also places strict requirements on the vehicle used. The cars should be marked both front and rear with orange signs. In addition, the following protective equipment should be brought:

 • Warning west
 • Fire extinguisher
 • Protection gloves
 • Eye protection
 • Flashlight
 • Chock
 • Standalone warning signals

What requirements are made for a driver who will transport ADR goods?

Anyone working with dangerous goods must have ADR training. This applies to personnel packing, loading or unloading the transport as well.

The ADR regulations also place strict requirements on the driver who will carry the cargo. He will have to have his own ADR certificate of competence that one gets by attending a mandatory basic course that ends with a test. The certificate of competence is valid for five years and must be renewed after that. The basic course can also be built on with several modules.

The strict competence requirements are for the driver to be well informed about the dangers associated with carrying this type of goods and goods and to prevent dangerous situations. Should an accident happen, the driver should know what he needs to do to limit the scope with respect to both his own safety, others around and the environment.

Special documentation is also required when transporting dangerous goods. We have high expertise in this area and help you with that.

Dangerous goods safely with us

At GF Logistics you always get safe and precise transport of your cargo. We have the expertise needed, in addition to long and good experience. This allows you to feel confident that all considerations and rules will be safeguarded, while ensuring that shipping is carried out safely but efficiently.

We adapt our transport of dangerous goods like any other transport we make, to the customer’s needs. We have modern equipment and service-minded drivers and employees who go long to meet your wishes.

We are a skilled, accommodating and flexible group to contact us for more information on how we handle ADR transport or how we can help you.

Please contact us today.


Våre tjenesterOur services

oppup