Generelle BetingelserGeneral Conditions

GF gruppens Generelle Betingelser 2020

Følgende betingelser gjelder selskapene GF Logistikk, GF Transport, GF Distribusjon, GF Airport Handling sine håndtering, transport og lagervirksomheter. Lokale justeringer i betingelser kan forekomme. Generelle betingelser er gyldig så sant ikke annet er skriftlig avtalt

 1. Gods mottas til befordring etter de tariffer, fraktberegningsbestemmelser og transportvilkår som gjelder for GF Logistikk generelt eller i forhold til inngåtte avtaler samt etter Lov om Vegtrafikkavtaler og Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2015) – den til enhver tid gjeldende utgave.
 2. For å unngå forsinkelser og manko, skal alle kolli i en sending merkes tydelig i samsvar med fraktbrev/EDI-melding og pakkliste. Godset skal merkes med avsenders og mottakers navn samt leveringsadresse. Sendingens totale kolliantall skal påføres godset. Farlig gods skal merkes med korrekt fareseddel.
 3. Alle forsendelser må bestilles via webportal eller EDI overføres inn i GF Logistikk distribusjons program. GF Logistikk kan ta på seg oppdrag med å manuelt legge inn fraktoppdrag, dette vil belastes oppdragsgiver.
 4. Manglende eller mangelfull emballasje kan være årsak til skadet gods, feil levering eller manglende levering. Dårlig emballert gods som settes i transport kan bli skadet som følge av samlasting, eller påkjenninger under transport. GF Logistikk påtar seg ikke ansvar for gods som har mangelfull eller utilstrekkelig emballasje. Avsender må selv vurdere hvilken emballasje som behøves. GF Logistikk kan etter ordre forestå pakking og emballering mot pristillegg.
 5. Dersom sendingen, eller ett av flere kolli er feilmerket, forbeholder GF Logistikk seg retten til å fakturere de ekstrakostnader som oppstår. Postadresse anses ikke å være tilstrekkelig som oppgitt leveringsadresse. Gods som nektes mottatt returneres til GF Logistikk nærmeste lager, og videre transport avklares med oppdragsgiver. Eventuell lagerleie og ny frakt kommer i tillegg.
 6. Avsender er til en hver tid forpliktet til å oppgi korrekte opplysninger om sendingens virkelige vekt og mål. Avvik korrigeres og faktureres fraktbetaler. Kontroll av vekt, mål og volum gjøres kontinuerlig. Korrigert mål og vekt oppdateres på oppdraget i GF logistikk web portal. Korreksjon for avvik skjer uavhengig av hva som er notert på fraktbrev ved overtagelse av godset.
 7. GF Logistikk befordrer ikke flyttegods, næringsmidler, planter og levende dyr. Temperert god befordres etter avtale.
 8. Lagerleie beregnes for gods som ikke kan leveres eller avhentes innen avtalt tidspunkt etter at underretning er gitt. Lagerleie beregnes også for gods som lagres på terminal i påvente av ordre for videre ekspedering. Lagerleie belastes fraktbetaler med mindre annet er uttrykkelig avtalt.
 9. Dersom det er avtalt utkjøring til et bestemt tidspunkt, og mottaker ikke er til stede som forutsatt, blir det belastet et beløp som dekker GF Logistikk’s ekstra kostnader for venting, bomtur eller ny utkjøring. Samme betingelser gjelder også ved henting av gods. Henting/Levering utenfor normale tider kan avtales mot tilleggskostnad.
 10. Dersom godsets beskaffenhet eller hente/utkjøringsforhold er av slik karakter at det må benyttes spesialutstyr, kranbil og/eller hjelpemann belastes et tillegg etter medgått tid.
 11. Dersom gods mottas med skade eller manko skal dette umiddelbart noteres i oppdraget, og rapporteres oppdragsgiver. Oppdages skade/manko etter at godset er mottatt, må dette snarest og senest innen 7 dager reklameres til GF Logistikk. Det skadede godset og emballasje må oppbevares intakt for besiktigelse. Dersom bortkommet gods ikke er kommet til rette innen 30 dager, etter at GF logistikk overtok godset til befordring, har avsender/mottaker rett til å anse godset som tapt. Erstatningskrav kan ikke fremsettes før etter denne frist er utløpt eller etter avtale. Det påhviler avsender/mottaker å bevise at godset har blitt skadet eller bortkommet under transport med GF Logistikk. Dersom det søkes erstatning for skadet eller tapt gods, skal det sendes et spesifisert erstatningskrav. Erstatningskravet skal være skriftlig. Vedlagt skal det følge fraktbrev med kvittert anmerkning, og handelsfaktura som tydelig viser innkjøpsverdi på varen som søkes erstattet. Videre skal det redegjøres for skadens omfang vekt på skadet gods og den aktuelle verdiforringelse. Eventuell annen informasjon skal også vedlegges.
 12. Transportørens erstatningsansvar ved skade/manko er begrenset til: – Bil/jernbanetransport: 17 SDR* pr kg netto godsvekt. Volum vekt brukes ikke til beregning.
  Ved beregning benyttes Norges Banks gjeldende kurs på skadedato. Følgekostnader erstattes uansett ikke.
 13. Ved feilekspedering som kan lastes terminal dekkes de faktiske transportkostnader for å rette skaden, begrenset til maksimalt nok 200 000,- per skadetilfelle. Faktiske transportkostnader defineres som tilleggs-frakt utover det som er avtalt for forsendelsen, lagerleie, toll-klarering utover det som er avtalt for forsendelsen. Hvis den skadelidte selv har skyld i skaden eller er delaktig i at en feilekspedering kan oppstå, vil erstatning bli avkortet eller falle helt bort.
  Bøter, følgeskader og liknende dekkes ikke.
 14. Alt gods er forsikret iht. NSAB 2015. Tilleggsforsikring må ordnes av kunden gjennom eget selskap. Om ønskelig kan GF Logistikk besørge tilleggsforsikring mot pristillegg. Ta kontakt for mer informasjon, betingelser og tilbud.
 15. GF Logistikk forbeholder seg retten til å endre/justere fraktpriser, tillegg, gebyr, produktspesifikasjoner, og/eller andre forhold. Transport og distribusjon skjer i henhold til en hver tid gjeldende transportplaner. I forbindelse med jul, nyttår, påske, helligdager og ferier kan det påregnes utvidet transporttid. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prislister etc. Våre priser er gjenstand for kontinuerlig vurdering og reguleres i forhold til GF Logistikk sine kostnadselementer og SSB’s kostnadsindekser for lastebiltransport.
 16. Betalingsfristen settes til 14 dager etter faktureringsdato med mindre annet er avtalt. Ved betaling etter forfall, beregnes mora-rente i henhold til sats fastsatt av norske myndigheter. Ved utsendelse av betalingsvarsel, belastes purregebyr. Dersom mottaker blir fakturert på grunn av feil instruks i bestilling/fraktbrev/EDI-melding, skal dette ordnes direkte mellom mottaker og avsender.
 17. Fakturareklamasjon rettes omgående etter mottak av faktura og sendes pr e-post til regnskap@gfas.no snarest og innen 8 dager etter mottatt faktura.
 18. Grunnet variasjon i drivstoffprisene har GF Logistikk innført et generelt dieseltillegg. Drivstofftillegget er flytende og reguleres månedlig i forhold til NLF’s Kostnadsindeks for lastebiltransport – indeks nr 10 – Drivstoffelementet. Dieseltillegg blir til enhver tid oppdatert på oppdraget, og finnes på kundens web portal. Endringer i dieseltillegg sendes skriftlig per e-post.
 19. Følgende omregningsfaktorer og begrensninger gjelder for biltransport:Lokal distribusjon av flyfrakt: 1m3=167 kg.
  Annen distribusjon: 1 m3= 286 kg.

  Fraktberegning bygger på sendingens fraktberegningsvekt. Fraktberegningsvekten fastsettes ut i fra virkelig vekt, volum, lastemeter og palleplasser. Det er alltid den høyeste verdien av disse som legges til grunn for fraktberegning. Avsender er ansvarlig for at mål/vekt er korrekte. Avvik korrigeres overfor fraktbetaler gjennom fakturering.

 20. Ved transportoppdrag overtar GF Logistikk ansvar for gods ved fullført lasting på bil og ansvaret opphører ved oppstart av lossing.
 21. Om det påløper tilleggstjenester på et oppdrag utover opprinnelig bestilling, vil GF logistikk forbeholde seg retten til å fakturere for de utførte tjenester, gebyrer eller avgifter. Dette gjelder også om kunde har oversendt feilaktig informasjon om sted, volum, vekt, tidspunkt, innhold eller andre forhold som medfører endring av kostnadsgrunnlag.
 22. Tilleggstjenester, herunder frakt av ADR, spesialtransport, frakt av lange lengder med mer, utføres etter skriftlig avtale og etter gjeldende satser.

GF Group General Conditions 2020

The following conditions apply to the companies GF Logistics, GF Transport, GF Distribution, GF Airport Handling’s handling, transportation and warehouse strains. Local adjustments to conditions may occur. General terms are valid unless otherwise agreed in writing

 1. Goods are received for carriage pursuant to the tariffs, shipping calculation provisions and conditions of carriage applicable to GF Logistics in general or in relation to entered into agreements as well as under the Road Traffic Agreements Act and the Nordic Freight Forwarding Association’s General Provisions (NSAB 2015) – the current issue at all times.
 2. To avoid delays and missing parcels, all pieces of a transmission should be marked clearly in accordance with the waybill/EDI message and packing list. The goods should be marked with the sender’s and recipient’s name as well as the delivery address. The total number of the broadcast shall be applied to the goods. Dangerous goods should be marked with the correct danger note.
 3. All shipments must be ordered via web portal or EDI transferred into the GF Logistics distribution program. GF Logistics can take on missions to manually post freight assignments, this will be charged the client.
 4. Missing or inadequate packaging may be the cause of damaged goods, incorrect delivery or non-delivery. Poorly packaged goods that are transported may be damaged as a result of co loading, or strain during transport. GF Logistics assumes no responsibility for goods that have inadequate or inadequate packaging. The sender must even consider which packaging is needed. Gf Logistics can, upon order, be packing and packaging at an additional cost.
 5. If the broadcast, or one of several pieces is mislabeled, GF Logistikk reserves the right to invoice the additional costs arising. Postal address is not considered sufficient as a given delivery address. Goods that are refused to be returned to GF Logistics nearest warehouse, and further transport is clarified by the client. Any warehouse rental and new freight are also available.
 6. The sender is obliged at any time to provide correct information about the real weight and goals of the broadcast. Discrepancies are corrected and invoiced freight payer. Checking weight, measurement and volume is done continuously. Corrected target and weight are updated on the mission in the GF logistics web portal. Correction for deviations occurs regardless of what is noted on the waybill upon taking over the goods.
 7. GF Logistics does not provide moving goods, food stuffs, plants and live animals. Temperate good is requested by appointment.
 8. Inventory rental is calculated for goods that cannot be delivered or delisted within the agreed time after notification is given. Inventory rental is also calculated for goods stored on terminal pending on orders for further dispatch. Stock rental charges carrier unless otherwise expressly agreed.
 9. If exit slated at a certain time, and the recipient is not present as intended, an amount covering GF Logistics’s additional cost of waiting, toll-free or new exit will be charged. The same conditions also apply when picking up goods. Pick-up/Delivery outside normal times can be arranged at an additional cost.
 10. If the goods’ nature or pick-up/exit conditions are of such a nature that special equipment, crane truck and/or auxiliary man must be charged an additional charge after time.
 11. If goods are received with damage or missing, this shall be immediately noted in the assignment and reported the client. If damage/missing is detected after the goods have been received, this must be advertised as soon as possible and no later than within 7 days to be advertised to GF Logistics. The damaged goods and packaging must be kept intact for inspection. If lost goods have not been recovered within 30 days, after GF logistics took over the goods to carriage, the sender/receiver has the right to consider the goods lost. Claims may not be made until after this deadline has expired or upon request. It is incumbent on the sender/receiver to prove that the goods have been damaged or lost during transport with GF Logistics. If compensation is sought for damaged or lost goods, a specified claim for damages shall be submitted. The claim for damages shall be in writing. Attached shall follow the bill of lading with a clear increase, and the trade invoice that clearly shows the purchase value of the item that is sought replaced. Furthermore, it shall be accounted for the extent of the damage emphasis on damaged goods and the relevant impairment. Any other information shall also be attached.
 12. The carrier’s liability for damage/missing is limited to: – Car/rail transport: 17 SDR* per kg net weight of goods. Volume weight is not used for calculation.
  When calculating, Norges Bank’s current rate of damage date is used. However, consequential costs are not replaced.
 13. In case of mis dispatching that can be loaded terminal, the actual transport costs are covered to correct the damage, limited to a maximum of NOK 200,000,- per case of injury. Actual transport costs are defined as additional shipping beyond what is agreed for the shipment, warehouse rental, customs clearance beyond what is agreed for the shipment. If the injured person himself is to blame for the injury or is involved in the fact that a mis dispatch may occur, compensation will be truncated or fall away completely.
  Fines, consequential damages and the like are not covered.
 14. All goods are insured according to the NSAB 2015. Additional insurance must be arranged by the customer through their own company. If desired, GF Logistics may provide additional insurance at an additional cost. Please contact us for more information, terms and offers.
 15. GF Logistics reserves the right to change/adjust shipping prices, surcharges, fees, product specifications, and/or other conditions. Transport and distribution is carried out according to any time the current transport plans. In connection with Christmas, New Year, Easter, holidays and holidays, extended transport time can be assumed. Please note that any printing errors in price lists etc. are reserved. Our prices are subject to continuous assessment and are regulated in relation to GF Logistics’ cost elements and Statistics Norway’s cost indices for truck transport.
 16. The payment deadline is set at 14 days after the billing date unless otherwise agreed. In case of payment after maturity, the mora rate is calculated according to the rate set by the Norwegian authorities. When sending payment notice, a reminder fee is charged. If the recipient is billed due to incorrect instructions in the order/bill of lading/EDI message, this shall be arranged directly between the recipient and the sender.
 17. Invoice complaints are corrected immediately after receipt of invoice and sent by e-mail to regnskap@gfas.no as soon as possible and within 8 days of received invoice.
 18. Due to variation in fuel prices, GF Logistics has introduced a general diesel supplement. The fuel surcharge is liquid and regulated monthly compared to the NLF’s Truck Transport Cost Index – index no. 10 – The fuel element. Diesel surcharges are updated at all times on the mission and can be found on the customer’s web portal. Changes in diesel supplements are sent in writing by e-mail.
 19. The following factors and limitations apply to car transport:

  Local distribution of air freight: 1m3=167 kg.
  Other distribution: 1 m3= 286 kg.

  Shipping calculation is based on the shipping calculation weight of the shipment. The shipping calculation weight is determined based on fair weight, volume, load meter and pallet seats. It is always the highest value of these that is used for shipping calculation. The sender is responsible for the accuracy of the target/weight. Discrepancies are corrected to freight payer through billing.

 20. In the event of transport assignments, GF Logistikk takes over responsibility for goods upon completion of loading on cars and the responsibility ceases at the start of unloading.
 21. If additional services are incurred on a mission beyond the original order, GF logistics will reserve the right to invoice for the services, fees or fees performed. This also applies to whether the customer has submitted incorrect information about location, volume, weight, time, content or other matters that entail a change of cost base.
 22. Additional services, including the shipping of ADR, special transport, long-term shipping and more, are carried out by written agreement and at applicable rates.


Våre tjenesterOur services

oppup