MiljøarbeidEnvironmental work

Miljøarbeid

GF Logistikk ønsker å være en foregangsbedrift. Og at vårt engasjement skal sette en ny miljø- og klimastandard for transportbransjen i Norge.


I 2011 ble GF sertifisert som klimapartner. Dette innebærer at bedriften først setter i verk tiltak som reduserer egen miljøbelastning mest mulig. Deretter kompenserer vi for restutslipp knyttet til egen drift gjennom å følge FNs og Forbrukerombudets retningslinjer på området.
Dette gjøres ved å sette opp klare mål for arbeidet, utarbeide årlige klimaregnskaper, kjøpe inn FN-godkjente klimakvoter og følge vår handlingsplan.

Til slutt inviterer vi våre kunder til å delta i miljøsatsingen, og inngå et miljøpartnerskap med oss. I tillegg setter vi miljø på dagsorden ved å debattere, holde foredrag samt utfordre vår bransje og det arbeidet som utføres i dag.

GF Logistikk benytter det uavhengige selskapet CO2focus som partner på området. Vi kan tilby alle sine kunder å kompensere for utslipp knyttet til levering av pakker gjennom oss.

Prosjekter vi bistår i og hjelper vil årlig bli oppdatert på våre hjemmesider.

GF kan tilby våre kunder å kompensere for utslipp knyttet til levering av sine pakker gjennom oss. Kunden vil få utstedt et sertifikat på deres klimanøytralitet og å delta i programmet.
I tillegg, anledning til å bruke vår klimalogo.

Klimahandlingsplan for GF:

Vi har moderne lokaler med de beste og nyeste løsningene innen ventilasjon, isolering, avfallshåndtering, kildesortering, energibruk osv. Vi jobber konstant med utskifting av gammelt materiell, i dag har mer enn 85% av våre biler Euro 6 standard. Utstyr for lagerdrift blir skiftet ut for å ta i bruk bedre batteriteknologi.

I tiden som kommer vil vi ha tre hovedfokus:

 1. Teknologiske investeringer
  • Ta i bruk digitale kommunikasjonsløsninger som video- og webkonferanse.
  • Investere løpende i energieffektiviserende teknologi.
  • Ha klare mål for utslippstak ved investeringer i egen bilpark.
  • Motivere, informere og stille krav til våre sjåførers bilpark.
 2. Innkjøpspolitikk
  • Velge miljøbevisste leverandører og miljøvennlige produkter.
  • Velge produkter og utstyr som gjør oss enda bedre på området.
  • Tenke miljø og etikk ved innkjøp av forbruksvarer, mat, kaffe osv, for eksempel ved å velge Svane-, Debio- og Fairtrademerkede produkter.
 3. Atferd
  • Være gode forbilder for våre ansatte og omgivelser.
  • Engasjere og involvere ansatte på klima- og miljøområdet.
  • Være åpne for innspill til forbedringer fra våre omgivelser og ansatte.
  • Lære opp ansatte slik at de er med å holde våre utslipp på et så lavt nivå som mulig, gjennom å innarbeide gode vaner og rutiner:
  • Slå av lys og elektrisk utstyr.
  • Sette fokus på papirforbruket.
  • Kildesortere og resirkulere avfall.
  • Kommunisere klimaengasjement og målsettinger på våre nettsider.

Vi håper at dere blir med på laget som en foregangsfigur innen miljø i Norge. Og ønsker du bli en klimabevist kunde fyll ut skjema her så tar vi kontakt med deg.


GF Logistics wants to be a pioneering company and that our commitment should set a new environment and climate standard of the transport industry in Norway.

In 2011, GF was certified as a climate partner. This means that the company first implements measures that reduce its own environmental impact as much as possible. We then compensate for residual emissions related to our own operations by following the UN and Consumer Ombudsman’s guidelines in this area.
This is done by setting up clear objectives for the work, drawing up annual climate accounts, buying in UN-approved climate quotas and following our action plan.

Finally, we invite our customers to participate in the environmental initiative and enter an environmental partnership with us. In addition, we put the environment on the agenda by debating, giving lectures and challenging our industry and the work being carried out today.

GF Logistics uses the independent company CO2focus as a partner in the area. We can offer all of our customers to compensate for emissions related to the delivery of packages through us.

Projects we assist in and help will be updated annually on our website.

GF can offer our customers to compensate for the emissions associated with the delivery of their packages through us. The customer will be issued a certificate on their climate neutrality and to participate in the program.
In addition, the opportunity to use our climate logo.

Environmental actionplan for GF:

We have modern premises with the best and latest solutions in ventilation, insulation, waste management, waste sorting, energy use, etc. We are constantly working on the replacement of old materials, today more than 85% of our cars have Euro 6 standard. Storage operation equipment is being replaced to use better battery technology.

In the time that comes we will have three main focus:

 1. Technological investment
  • Use digital communication solutions such as video and web conferencing.
  • Invest continuously in energy-efficient technology.
  • Ha clear targets for CO2 when investing in their own car park.
  • Motivate, inform and set requirements for our drivers’ fleet.
 2. Investments
  • Choose environmentally conscious suppliers and environmentally friendly products.
  • Choosing products and equipment that makes us even better on the site.
  • Think the environment and ethics when purchasing consumables, food, coffee, etc.by choosing Swan, Debio and Fairtrade branded products.
 3. Behavior
  • Be good role models for our employees and surroundings.
  • Engage and involve employees in the climate and environmental environment.
  • Be open to input for improvements from our surroundings and employees.
  • Train employees so that they help keep our emissions at as low a level as possible, by incorporating good habits and routines:
  • Turn off light and electrical equipment.
  • Focus on paper consumption.
  • Source sort and recycle waste.
  • Communicate climate engagement and objectives on our website.

We hope that you join the team as a pioneer in the environment in Norway. And if you want to become a climate-proven customer fill out form here and we’ll get in touch with you.


Våre tjenesterOur services

oppup